Monolit-IT - Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONOLIT IT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

W związku z obowiązkiem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, Monolit IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niniejszym informuje Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monolit IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Warsztatowej 12, 81 - 341 Gdynia, e-mail służbowy: biuro@monolit-it.pl, nr tel.: +48 58 763 30 00, fax: +48 58 763 30 10.
 2. Przetwarzane - przez Administratora - Państwa dane osobowe (podstawowe dane identyfikacyjne i dane kontaktowe oraz inne dodatkowe dane podane nam przez Państwa dobrowolnie) pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od kontrahenta Administratora, którego jesteście Państwo przedstawicielami/ pełnomocnikami lub pracownikami albo współpracownikami (wykonawcami pracy na podstawie umów cywilnoprawnych).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.:
  − w celu zawarcia i wykonywania - przez Administratora - umowy z Państwem lub w celu zawarcia i wykonywania - przez Administratora - umowy z kontrahentem, którego jesteście Państwo przedstawicielami/ pełnomocnikami lub pracownikami albo współpracownikami; w tym w celu przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a także w celu archiwizowania dokumentacji dotyczącej powyższego,
  − w celu związanym wywiązywaniem się przez Administratora z obowiązków przedsiębiorcy określonych przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych oraz wykonywania obowiązków sprawozdawczych, a także w celu archiwizowania dokumentacji dotyczącej powyższego,
  − w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z umowy z Państwem lub umowy z kontrahentem, którego jesteście Państwo przedstawicielami/ pełnomocnikami lub pracownikami albo współpracownikami lub do obrony Administratora przed takimi roszczeniami,
  − w celu oferowania Państwu przez Administratora bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług, które stanowią przedmiot działalności gospodarczej Administratora,
  − w innych celach, niż wymienione powyżej, wówczas gdy wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora ich danych osobowych w innych celach określonych w takiej zgodzie.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, o której mowa w pkt 3) powyżej; wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie w innych celach jest również dobrowolne.
 5. Administrator będzie dbać o poufność Państwa danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia należytego przygotowania zawarcia i wykonywania umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej oraz należytej organizacji i wypełnienia obowiązków w zakresie działalności Administratora jako przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  − współpracownikom Administratora oraz partnerom handlowym Administratora (dostawcom towarów lub usług oferowanych przez Administratora) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej i zgodnie z tą umową oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w odniesieniu do produktów i usług, które stanowią przedmiot działalności gospodarczej Administrator
  (w tym jego powyższych partnerów handlowych),
  − urzędom skarbowym, organom państwowym lub innym podmiotom, jeśli Administrator - na gruncie obowiązujących przepisów prawa - ma obowiązek przekazywać tym podmiotom dane osobowe,
  − podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi transportowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi w zakresie doradztwa podatkowo - księgowego oraz badania bilansów (w tym usługi audytorskie), usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi konsultacyjne i usługi prawne, usługi szkoleniowe, usługi marketingowe, usługi organizacji konferencji i eventów oraz usługi hotelarskie, usługi obsługi kadrowo - płacowej, usługi bankowe i usługi wsparcia w zakresie dochodzenia lub windykacji należnych roszczeń.
 6. Mają Państwo prawo do:
  − dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania (sprostowania), żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  − żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w takim zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, o której mowa w pkt 3 powyżej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawego, który ciąży na Administratorze jako na przedsiębiorcy (w tym jako na podatniku), art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie jego działalności jako przedsiębiorcy, jak np.: nawiązanie i utrzymywanie relacji biznesowych, marketing bezpośredni, zabezpieczenie i utrwalenie oraz archiwizowanie informacji oraz dokumentów na przypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014r. Prawo telekomunikacyjne - w przypadku używania przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie zgody otrzymanej od Państwa (jako abonenta lub użytkownika końcowego); art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w przypadku przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej), zamówionych przez Państwa informacji handlowych Administratora.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane - przez Administratora - przez okres trwania negocjacji/rokowań i uzgodnień, dotyczących umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej, a w przypadku jej zwarcia przez cały czas, przez który ta umowa będzie obowiązywać, a także później przez czas realizacji przez Administratora ciążących na nim jako przedsiębiorcy obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, a w przypadku roszczeń wynikających z powyższej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane do końca okresu przedawnienia tych roszczeń, a jeśli stały się one przedmiotem postępowania sądowego to będą przetwarzane przez Administratora do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego, dotyczącego takich roszczeń, jednakże nie krócej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z ewentualnych tytułów wykonawczych; w przypadku marketingu bezpośredniego - Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu gdy zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu albo do czasu wygaśnięcia Państwa terminowej zgody na przetwarzanie w powyższym celu lub do czasu gdy ustanie cel ich przetwarzania.
 9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej poza obszar EOG.
 10. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany (w tym nie będzie też stosować profilowania).
 11. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść - na podstawie - art. 77 ust. 1 RODO - skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 01 - 193 Warszawa.

Gdynia, dnia 01 czerwca 2020r.

Zarząd
Monolit IT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni

 

Skontaktuj się z nami już teraz!